นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บทนำ

ตลาดออนไลน์ phanichshoploei.com ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานอันจะช่วยลดหรือขจัดความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ phanichshoploei.com ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ com ในการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องจากการประกอบกิจการของ phanichshoploei.com ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อให้บุคลากรของ com ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

phanichshoploei.com จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นธรรม และจำเป็นแก่การให้บริการตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งประกาศและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง phanichshoploie.com จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากภายหลัง phanichshoploei.com มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะขอความยินยอมหรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามช่องทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ phanichshoploei.com จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดขั้นความลับของ phanichshoploei.com เว้นแต่เป็นกรณีที่กฏหมายกำหนด หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้นโยบายนี้

 • การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

         phanichshoploei.com จะแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามฐานการประมวลผลโดยชอบด้วยกฏหมาย เช่น การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฏหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย ภารกิจของรัฐ และการศึกษาวิจัย เป็นต้น ต่อเจ้าของข้อมูลก่อนหือขณะประมวลผลข้อมูล เว้นแต่การแจ้งข้อมูลกรณีที่ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งอื่นตามนโยบายนี้ให้ดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล ตามฐานการประมวลผลข้อมูลที่กำหนดไว้ทุกกรณี และการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามนโยบายนี้
 2. แจ้งกำหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 3. ประเภทของบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับ com สถานที่ติดต่อ วิธีการติดต่อ และบุคคลที่เป็นตัวแทน ที่มอบหมายให้ติดต่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

ทั้งนี้ ช่องทาง รูปแบบ และรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ในกรณีที่ phanichshoploei.com มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใดๆ ที่ได้ให้ไว้ จะต้องดำเนินการให้มีการแจ้ง และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทุกครั้ง

 • ข้อจำกัดในการใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         phanichshoploei.com จะกำกับดูแลพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน มิให้ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฏหมาย com จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย โดยรวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อการติดตามตรวจสอบหรือเพื่อการส่งข้อมูลตามกฏหมายของหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และศาล เป็นต้น
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามดำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น ซึ่งเป็นข้อมูลอันเนื่องจากการประกอบกิจการ และรวบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะลงนามข้อตกลงการรักษาความลับ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
 4. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น
 5. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการประมวลผลข้อมูลในบางกรณี เช่น การขอความยินยอมเพื่อตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น
 • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
 1. com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับ อนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ phanichshoploei.com
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ com ได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความถูกต้อง phanichshoploei.com จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความลับ
 • การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

         เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ phanichshoploei.com จะดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการละเมินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม บรรเทาผลกระทบ และป้องกันเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

         ในกรณีที่สมควรตามสภาพและความร้ายแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • การเปิดเผยการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

         phanichshoploei.com จะเปิดเผยการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

         การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามที่ระบุในนโยบายนี้จะต้องเพิกถอนความยินยอมทุกกรณี และจะต้องดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม ณ ขณะที่แจ้งผลการขอเพิกถอนความยินยอม

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

         เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตน อาจใช้สิทธิปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวได้ หากเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

         เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ phanichshoploei.com แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล

         ในกรณีที่ระบบของ phanichshoploei.com รองรับเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ อาจปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฏหมาย หรือการปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

         เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
 2. เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้
 3. เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายนี้ และไม่มีเหตุปฏิเสธหรือ
 4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูล หรือความยินยอมตามนโยบาย
  • สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

       เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ phanichshoploei.com ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้

 1. เมื่อ com อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ตามที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลไห้ถูกต้องตามนโยบายนี้
 2. เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายตามนโยบายนี้และเจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน
 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ เก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อน เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย
 4. เมื่อ com อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อยกเว้นจากคำขอคัดค้านของเจ้าของ้อมูลตามนโยบายนี้ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

       เจ้าของข้อมูลมมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เป็นข้อมูลที่ com ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จากความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของรัฐ หรือจากความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย

      phanichshoploei.com อาจปฏิเสธคำร้องขอตาม 1 ได้หากพิจารณาเห็นว่า การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย

 1. เป็นกรณีที่ com ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
 2. เป็นกรณีที่ com ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ

      ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อาจปฏิเสธคำขอในกรณีที่ phanichshoploei.com ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหรือตามที่กฏหมายกำหนด หรือข้อมูลดังกล่าวถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือบ่งบอกลักษณะที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งกรณีปฏิเสธดังกล่าว จะจัดทำบันทึกคำชี้แจงให้เจ้าองข้อมูลทราบด้วย

 1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

phanichshoploie.com จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามข้อกำหนดทางกฏหมาย ซึ่งระบุไว้ในภาคผนวกของนโยบายนี้

 1. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

phanichsoploie.com กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายฯ มีความสอดคล้อง ถูกต้องตามกฏหมาย และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการ phanichshoploie.com

สนับสนุนโดย

Generic placeholder image

จังหวัดเลย

Generic placeholder image

สำนักงานพานิชย์จังหวัดเลย

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Social Media:

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

สมัครรับข่าวสาร:

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 22:00น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 20:00น.